Return to TENISOVÝ KLUB

Hrací řád 2024

                               

HRACÍ ŘÁD LTK Klatovy z.s. na rok 2024

I.1. Povinností každého uživatele tenisového areálu je seznámit se s hracím řádem, dodržovat jeho ustanovení, zachovávat pravidla společenského chování, používat vhodné oblečení a tenisovou obuv, respektovat pokyny správce dvorců a členů výboru tenisového klubu. Není dovoleno hrát v plavkách. Při vstupu na dvorec používat postranních vchodů a nepřekážet hrajícím. Během hry se chovat tak, abychom co nejméně rušili své okolí. V celém areálu je zákaz jízdy na kole, kola je nutno odkládat ve vyhrazeném prostoru. Volný pohyb psů je v areálu zakázán. Kouření je povoleno jen ve vyhrazeném prostoru (jižní terasa).

I.2. Hrací doba je denně od 9:00 do 21:00 hod., jinak po dohodě se správcem.

II. Povinnosti člena tenisového klubu:

II.1. Zaplacení klubového příspěvku:

  • dospělí 3.000,- Kč
  • dorost, studenti 2.000,- Kč
  • důchodci 2.000,- Kč
  • žactvo 10–14 let 1.500,- Kč
  • baby tenisté 8-9 let 1.200,- Kč
  • mini tenisté 6–7 let 1.000,- Kč
  • děti do 6 let 500,- Kč
  • nehrající člen 500,- Kč
  • senioři 80+, čestní členové 0 Kč

Krátkodobé klubové příspěvky schvaluje výbor LTK.

II.3. Placenou brigádu možno odpracovat jenom na předem sjednané úkoly po dohodě se správcem, nebo pověřeným členem výboru podle potřeby klubu. Odměna za hodinu práce je 100 Kč.

II.4. Všichni členové klubu hrají na hrací karty, které obdrží po zaplacení klubového příspěvku.

II.5. Za poplatek 200 Kč za sezónu je možno pronajmout skříňku včetně klíče od šatny. Skříňky je povinnost zpřístupnit a klíče vrátit do 31.10.2023. Po tomto datu je klub oprávněn uzamknuté skříňky otevřít.

II.6. Do prostoru šaten je zakázán vstup v botách znečistěných antukou. V celém areálu je zákaz jízdy na kole a koloběžce.

III. Hra na dvorcích:

III.1. Přístup na dvorce je umožněn pouze těm členům klubu a hostům, kteří splnili povinnosti ke klubu a obdrželi hráčskou kartu.

III.2. Po splnění podmínek je možno obsazovat volné dvorce zavěšením hrací karty na tabuli hracího plánu.

III.3. Nejsou-li dvorce obsazeny, není hrací doba omezena, v opačném případě je hrací doba maximálně 1 hodinu včetně úpravy dvorce po hře. Výjimku tvoří majitelé sponzorských karet. Všichni hráči jsou povinni před zahájením hry zavěsit hrací kartu do hracího plánu. Na hracím plánu musí být zavěšeny karty všech hráčů na dvorci, případně potvrzení o zaplacení (u hostů).

III.4. Hráči jsou povinni před zahájením hry dvorec nakropit (dle situace), po skončení hry zamést (dle herních pokynů umístěních na dvorci).

III.5. Pro nečleny tenisového klubu je hra umožněna po zaplacení 300,- Kč za hodinu a dvorec. V případě hry s členem klubu platí host 1/2. Členové výboru, revizní komise a závodní hráči družstva „A“ dospělých si mohou 1krát do měsíce přivést hosta zdarma (možnost není přenosná z měsíce na další měsíc) – nutno nahlásit recepční, nebo správci. Vybírat poplatek za pronájem dvorců může recepční nebo v nepřítomnosti recepční správce, člen výboru, nebo člen revizní komise. Hostující hráči, kteří jsou na soupisce některého z družstev klubu, mají možnost 1x týdně bezplatného tréninku.

III.6. Rezervovat dvorec předem je možné na kteroukoli volnou hodinu. Rezervace se provádí zápisem do objednací knihy. Rezervaci v objednací knize je možné provést maximálně na 7 dní dopředu a to uvedením jmen všech hráčů, pro které se dvorec objednává. Hráč může být dopředu zapsán v knize nejvýše dvakrát. Pro tréninky mládeže jsou přednostně vyčleněny kurty 6,8,9, 10 a 11. Ostatní hráči si mohou vyjmenované kurty rezervovat, pokud nebyla uplatněna přednostní rezervace trenéra. Od 17:00 do 20:00 hodin si účastníci organizovaného tréninku nemohou rezervovat kurty 1-4 v den tréninku. V případě neobsazených kurtů toto nařízení neplatí. Jakékoli výjimky podléhají schválení výborem. V případě nezahájení hry 5 minut od počátku rezervované hodiny ztrácí rezervace platnost.

III.7. Tréninky mládeže zajišťují trenéři schválení výborem. Obsazení kurtu je vyznačeno zelenou kartou se jménem trenéra. Jakékoliv výjimky podléhají schválení výborem.

III.8. Porušení hracího řádu je řešeno dle stanov.

Schváleno Valnou hromadou LTK dne 25.4.2024