Return to TENISOVÝ KLUB

Hrací řád 2019

                               

HRACÍ ŘÁD LTK Klatovy na rok 2019

I.1. Každý hráč a návštěvník je povinen dodržovat ustanovení hracího řádu, zachovávat pravidla společenského  chování, používat vhodné oblečení a tenisovou obuv, respektovat pokyny správce dvorců a členů výboru tenisového klubu. Není dovoleno hrát v plavkách. Při vstupu na dvorec používat postranních vchodů a nepřekážet hrajícím. Během hry se chovat tak, abychom co nejméně rušili své okolí. V celém areálu je zákaz jízdy na kole, kola je nutno odkládat ve vyhrazeném prostoru. Volný pohyb psů je v areálu zakázán. V areálu tenisu je povoleno kouření pouze na vyhrazených místech (jižní terasa).

 

I.2. Hrací doba je denně od 9:00  do 21:00 hod., jinak po dohodě se správcem.

 

  1. Povinnosti člena tenisového klubu:

II.1. Zaplacení klubového příspěvku:    dospělí                        2500,- Kč

                                                        dorost, studenti                  1700,- Kč

                                                        důchodci                            1700,- Kč

                                                        žactvo  10 – 14 let              1200,- Kč

                                                        žactvo   8  –   9 let                900,- Kč

                                                        žactvo   do  7 let                   700,- Kč

                                                        nehrající člen                        400,-Kč

                                                        krátkodobé klubové příspěvky schvaluje výbor LTK.

 

II.3. Dospělí členové klubu mají možnost odpracovat brigádnické hodiny podle potřeb klubu. Odměna za hodinu práce je 100 Kč. Práci určuje a koordinuje správce nebo pověřený člen výboru.

 

II.4. Všichni členové klubu hrají na hrací karty, které obdrží po zaplacení klubového příspěvku.

 

II.5. Za poplatek 200 Kč za sezónu je možno pronajmout skříňku včetně klíče od šatny. Skříňky je povinnost zpřístupnit a klíče vrátit do 31.10.2019. Po tomto datu je klub oprávněn uzamknuté skříňky otevřít.

 

II.6. Do prostoru šaten je zakázán vstup v tenisové obuvi.

 

III. Hra na dvorcích :

III.1. Přístup na dvorce je umožněn pouze těm členům klubu a hostům, kteří splnili povinnosti ke klubu a obdrželi hráčskou kartu.

 

III.2. Po splnění podmínek je možno obsazovat volné dvorce zavěšením hrací karty na tabuli hracího plánu.

 

III.3. Nejsou-li dvorce obsazeny, není hrací doba omezena, v opačném případě je hrací doba maximálně 1 hodinu včetně úpravy dvorce po hře. Výjimku tvoří majitelé sponzorských karet. Všichni hráči jsou povinni před zahájením hry zavěsit hrací kartu do hracího plánu. Na hracím plánu musí být zavěšeny karty všech hráčů na dvorci, případně potvrzení o zaplacení (u hostů).

 

III.4. Hráči jsou povinni před zahájením hry dvorec nakropit (dle situace), po skončení hry zamést (dle herních pokynů umístěních na dvorci).

 

III.5. Pro nečleny tenisového klubu je hra umožněna po zaplacení 200,- Kč za hodinu a dvorec, do 12:00 dopoledne 150 Kč za hodinu a dvorec. V případě hry s členem klubu platí host 1/2. Členové výboru a závodní hráči družstva „A“ dospělých si mohou 1 krát do měsíce přivést hosta zdarma (možnost není přenosná z měsíce na další měsíc) – nutno nahlásit recepční. Vybírat poplatek za pronájem dvorců může recepční nebo v nepřítomnosti recepční správce nebo člen výboru. Hostující hráči, kteří jsou na soupisce některého z družstev klubu, mají možnost 1x týdně bezplatného tréninku.

 

III.6. Rezervovat dvorec předem je možné na kteroukoli volnou hodinu. Rezervace se provádí zápisem do objednací knihy. Rezervaci v objednací knize je možné maximálně na 7 dní dopředu a to uvedením jmen všech hráčů, pro které se dvorec objednává. Hráč může být dopředu zapsán v knize nejvýše dvakrát. Skupinové tréninky mládeže podléhají stálému rozpisu do hracího plánu a jsou do 17:00 hod. Pro organizované tréninky mládeže po 17 hodině jsou vyčleněny kurty 7,8,9 a 10, rezervace trénujících hráčů v den tréninku není možná. Jakékoli výjimky podléhají schválení výboru. V případě nezahájení hry 5 minut od počátku rezervované hodiny ztrácí rezervace platnost.

 

III.7. Porušení hracího řádu je řešeno dle stanov.

Schváleno Valnou hromadou LTK dne 25.4 2019