Return to Vedení oddílu

revizní komise LTK

Jméno Funkce Telefon E-mail
Dagmar Hlavsová předseda 606620828 hlavsova.d(zav)seznam.cz
Lukáš Nedoma člen 602201025 lukas.n(zav)seznam.cz
Markéta Reitmayerová člen 728963482 reitmayerova.m(zav)post.cz

Revizní komise tenisového oddílu LTK Klatovy

 

I.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.Revizní komise je orgánem voleným valnou hromadou LTK na dvouleté funkční období, pokud valná hromada před volbou nerozhodne jinak.
2. Volební valná hromada rozhoduje o počtu a jmenovitém složení členů revizní komise. Návrhy na členy revizní komise schvaluje valná hromada jednotlivě. Změny ve složení revizní komise je možné provádět na každé valné hromadě.
3. Zvolená revizní komise neprodleně, volí ze svých členů předsedu.

 

II. ZÁSADY ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE
1. Revizní komise se schází dle potřeby, nejméně však 2 x ročně a pracuje dle vlastního plánu práce. Na schůzích projednává zejména výsledky revizí; upřesňuje, a dle nutnosti rozšiřuje, plán činnosti na další období.
2. O výsledcích své činnosti, zejména o zobecněných nebo závažných zjištěních předkládá revizní komise zprávu výkonnému výboru LTK a výroční zprávu valné hromadě LTK.
3. Předseda nebo pověřený člen revizní komise je oprávněn k účasti na jednáních výkonného výboru LTK.
4. Revize provádějí členové revizní komise na příkaz předsedy RK, nebo z vlastního podnětu podle plánované činnosti nebo na základě písemných žádostí členů LTK.
5. Revizní komise je oprávněna provádět:
kontrolu usnesení výkonného výboru LTK revize hospodaření,
revize hospodaření a nakládání se státními účelovými příspěvky ,
kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy
6. Revizní komise s výsledky svých kontrolních závěrů písemně seznámí oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt má právo se ke zjištěným výsledkům vyjádřit. Závěry svých kontrol, včetně návrhů na opatření k nápravě, předává revizní komise výkonnému výboru LTK, který je povinen přijmout příslušná konkrétní opatření k odstranění závadného stavu a zamezit jeho opakování. Výkonný výbor LTK o provedených opatřeních neodkladně informuje revizní komisi a kontrolovaný subjekt.
7. Revizní komise se ve své činnosti řídí tímto Statutem revizní komise tenisového oddílu LTK Klatovy, platnými normami ČSTV, stanovami a směrnicemi LTK, pokyny předsedy výkonného výboru LTK, výkonného výboru LTK a obecně platnými zákony a předpisy ČR. Při své činnosti revizní komise postupuje ve smyslu obecných pravidel kontrolní činnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Jménem revizní komise LTK je oprávněn vystupovat její předseda nebo jiný pověřený člen revizní komise LTK. Ostatní členové revizní komise vystupují za revizní komisi LTK v rozsahu jejich pověření.